< wstecz

Regulamin Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1 Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL

§ 2 Definicje
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Słuchacz- osoba będąca uczestnikiem kursu
Raty- opłata za uczestnictwo w zajęciach regulowana jest za każdy miesiąc z góry
Lektor- nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć

Rozdział II
Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych
§ 3 Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
a) wypełnił test wstępny,
b) nie zalega z regulowaniem należności wobec Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL,
c) stosuje się do zasad Regulaminu,
d) bierze systematycznie aktywny udział w zajęciach.

W wyjątkowych sytuacjach zasady uczestnictwa w zajęciach językowych mogą ulegać zmianie. O wszelkich zmianach decyduje Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL

§ 4 Prawa i obowiązki Słuchaczy Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL
1. Nowi słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka.
2. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż początkujący zobowiązany jest do napisania nieodpłatnego testu gramatyczno- leksykalnego, na podstawie którego Szkoła ocenia stopień znajomości języka i proponują uczestnictwo w odpowiedniej grupie językowej.
3. Każdy Słuchacz jest zobowiązany do systematycznego pisania testów gramatyczno- leksykalnych na podstawie- opracowanego podczas zajęć- materiału. Testy po poprawie przez Lektora, są omawiane z grupą podczas zajęć
4. Rodzice/ opiekunowie Słuchaczy w grupach dziecięcych będą otrzymywać pisemną ocenę postępów w nauczaniu swoich dzieci każdorazowo po zakończonym Semestrze.
5. Rodzice/ opiekunowie Słuchaczy w wieku niepełnoletnim mają prawo uzyskać telefoniczną informację od Lektora o postępach w nauczaniu swoich dzieci, także w trakcie trwania semestru.
6. W przypadku częstszej niż dwa razy pod rząd nieobecności na zajęciach słuchaczy w wieku niepełnoletnim Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania o tym fakcie rodziców/ opiekunów Słuchacza.
7. Każdy Słuchacz Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL ma prawo do wypełnienia pisemnej, anonimowej ankiety oceniającej sposób przygotowania i przeprowadzenia zajęć przez Lektora.
8. Słuchacze mają prawo- w szczególnych sytuacjach- do przełożenia lub odwołania z wyprzedzeniem terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Szkoły,
9. Maksymalna liczba Słuchaczy w jednej grupie nie może przekraczać 12 osób, a minimalna 6 osób. Są to warunki niezbędne do utworzenia, bądź kontynuowania zajęć w danej grupie. W przypadku większej grupy zainteresowanych tym samym programem i poziomem zajęć Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL w miarę możliwości utworzy kolejną grupę, natomiast w przypadku mniejszej liczby zainteresowanych nauką w tej samej grupie językowej Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy ze skutkiem natychmiastowym, chyba że w takim przypadku Słuchacze przyjmą inne warunki zaproponowane przez Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL .
10. Osobom, które nie są Słuchaczami Szkoły Języków Obcych AVALON ENGLISH SCHOOL zabrania się uczestnictwa w zajęciach językowych.
11. Używanie telefonów komórkowych w sali językowej podczas prowadzonych zajęć oraz przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

Rozdział III
Opłaty kursowe oraz materiały do zajęć
§ 5 Sposoby płatności
1. Opłaty za kurs językowy regulowane są w ratach miesięcznych, z góry za dany miesiąc, najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca.
2. Słuchacze zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat
3. Opłaty regulowane są na wskazane przez Szkołę konto bankowe


§ 6 Podręczniki kursowe
1. Każdy Słuchacz ma obowiązek nabycia oryginalnego podręcznika kursowego co dotyczy głównie nauczania metodą Direct Method for English
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa w kursie
1. Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie w dowolnym momencie, jednakże musi on wcześniej uregulować wszystkie należności wobec Szkoły.
2. Na życzenie Słuchacza Szkoła wystawia zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach po danym etapie nauczania
§ 9 Zastosowanie Kodeksu Cywilnego
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.