< wstecz

Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2, odbywającego się w ramach Projektu pn. "Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego"

Do udziału w kursie zapraszamy:

  • powyżej 25 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
  • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu
  • osoby nie posiadające znajomości języka angielskiego

W ramach projektu oferowane jest 120 godzin na poziomie kursu języka angielskiego na poziomie A1-60h i A2-60h, zakończony certyfikacją TOEIC na pełnym poziomie A.

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę
  • podręczniki i materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający nabycie pełnego poziomu kompetencji językowych
  • egzamin zewnętrzny TOEIC

Projekt "Bezpłatny kurs języka angielskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez "Gwarancja" Jan Gus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.